Request for Quotation for Computer and Printers कम्प्यूटर प्रिन्टर लगायतका सामान खरिदकालागी कोटेशन आब्हान
Request for Quotation for EIA वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन Environmental impact assessment को लागी कोटेशन आब्हान प्रथम पटक प्रकाशित मितिः.२०७७।६।२२), अवधि: सुचना प्रकाशित भएको मितिले सात (७) दिन
Request for Quotation for Soil Test माटो परिक्षण र मुल्यांकन (Soil Test) को लागी कोटेशन आब्हान, प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७।६।२२)