Notice for Postponement of Bid process of Deep Boring Deep Boring गर्ने सम्बन्धी बोलपत्रको म्याद थप गरएिको सूचना ।
Notice for Extension of Date for proposal of Deep Boring Deep Boring गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको म्याद थप गरएिको सूचना !
Notice of sealed quotation for Deep Boring Deep Boring गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।
Notice for Environment Impact Assessment काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थद्वारा सञ्चालन गरिने काठमाण्डौ बाल अस्पताल (KATHMANDU CHILDREN’S HOSPITAL) को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीका लागि क्षेत्र निर्धारण (Scoping) सम्बन्धी सार्बजनिक सूचना
Notice of sealed quotation for Gabion Wall ग्याविन वाल निर्माण कार्यका लागि शिलबन्दी कोटेशन आह्वान
Notice of Letter of Intent of Engineering Consultancy Service इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सि सेवाको बोलपत्र छनौट सम्बन्धि आशयपत्र
Notice of Evaluation Result of Technical Proposal of Engineering Consultancy Service इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सि सेवाका लागि प्राप्त प्राविधिक प्रस्तावको नतिजा प्रकाशन तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना ।
Letter of Intent Letter of Intent of of BID of Prefab Guard House Construction
Notice of the Amendment in the Bid Document Notice of the amendment in the Bid Document
Extension of date of Invitation of Proposal Extension of date of Invitation of Proposal (Bid) for Engineering Consulting Service