Result of Vacancy Vacancy Result
Notice related to Vacancy Announcement आवश्यकता सम्बन्धि सूचनाको पूरक सूचना
Vacancy for Account Officer लेखा अधिकृतको आवश्यकता सम्वन्धि सूचना
Tender Notice for Hospital Equipment आ.व. ०७८।७९ का लागि आवश्यक तल उल्लेखित सामानहरू खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना
Expression of Interest for Fellowship तालिम, फेलोशिपमा सहभागी भै यस इन्स्टिच्युटले सञ्चालन गर्ने बाल अस्पतालमा कार्य गर्न इच्छुक चिकित्सकहरुका लागि सूचना
Vacancy Announcement किओच-दमक बाल अस्पतालका लागि कर्मचारीको आवश्यकता
Notice for Vendor List Registration सूची दर्ता गर्ने बारेको सूचना !
Notice for Postponement of Bid process of Deep Boring Deep Boring गर्ने सम्बन्धी बोलपत्रको म्याद थप गरएिको सूचना ।
Notice for Extension of Date for proposal of Deep Boring Deep Boring गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको म्याद थप गरएिको सूचना !
Notice of sealed quotation for Deep Boring Deep Boring गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।